سپتیک تانک (ایستگاه پمپاژ) پلی اتیلنی پروژه آقای سورانی (مهندس عموشاهی)